Handelsbetingelser

Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale mellem parterne.

I disse betingelser betyder “leverandøren” Reprohuset, og “bestilleren” betyder dig som kunde. Husk også at læse det med småt – nederst på siden.

 

§ 1 Tilbud og aftale:

Pkt. 1.1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne.
Pkt. 1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.
Pkt. 1.3. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.
Pkt. 1.4. Tilbudet er betinget af, at:
Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet.
Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet.
Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.
Pkt. 1.5 Webaftaler:
Kunden kan opsige sin webaftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Der er 3 måneders opsigelse på hosting. Hvis en websaftale er gået ind i en ny periode og kunden ønsker at opsige sit produkt, vil dette være muligt med én måneds varsel og et eventuelt overskydende beløb kan refunderes, såfremt det ønskes. Der bliver pålagt et håndteringsgebyr, hvis kunden benytter sig af refunderingsmuligheden. Efter endt opsigelsesperiode slettes alle kundens data fra vores servere. Det er pålagt kunden selv at skifte udbyder inden opsigelsesperioden udløber. Vi vil være behjælpelig med udlevering af data ifølge aftale med kunden. Der pålægges kunden et håndteringsgebyr ved udlevering af data på kr. 350,-.

 

§ 2 Pris:

Pkt. 2.1. Alle priser er ekskl. moms og levering.
Pkt. 2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
Pkt. 2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.
Pkt. 2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende kurs på den pågældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
Pkt. 2.5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:
Ekstra arbejde, som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
Ekstra arbejde, som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
Ekstra arbejde, som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.
Overarbejde og andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj, efter levering har fundet sted.
Ekstra arbejde som følge af, at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

 

§ 3 Levering:

Pkt. 3.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
Bestillerens handling eller undladelse.
De i pkt. [8.1.] nævnte omstændigheder.
Pkt. 3.2. Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
Pkt. 3.3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.
Pkt. 3.4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.
Pkt. 3.5. Leveringssted er ab fabrik med mindre leverandøren har påtaget sig at levere varen til bestilleren. Er det tilfældet sker forsendelsen på bestillerens regning og risiko, og levering anses for sket, når vare er overgivet til selvstændig fragtfører.

 

§ 4 Betaling:

Pkt. 4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 14 dage efter fakturadato.
Pkt. 4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leveran­dørens til enhver tid gældende rente. Leverandøren beregner sig 1,5% pr. påbegyndt måned i morarente ved forsinket betaling.
Pkt. 4.3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

 

§ 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.:

Pkt. 5.1. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.
Pkt. 5.2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
Pkt. 5.3. Det i pkt. 5.2 omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

 

§ 6 Forsinkelse:

Pkt. 6.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. [3.1.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydning af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

 

§ 7 Mangler:

Pkt. 7.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
Pkt. 7.2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
Pkt. 7.3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mere eller mindre levering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
Pkt. 7.4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende.
Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
Pkt. 7.5. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.
Pkt. 7.6. Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.
Pkt. 7.7. Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.
Pkt. 7.8. Med mindre det er specielt aftalt mellem parterne, må den købte vare ikke sendes til USA, Canada og andre oversøiske lande uden særskilt produktansvarsforsikring, der gælder disse områder. Forsikringen betales af bestilleren. Leverandøren kan ikke drages til ansvar for krav, som kunne være dækket af en sådan forsikring.

 

§ 8 Ansvar:

Pkt. 8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkata­strofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærind­kaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeuresituation.
Pkt. 8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
Pkt. 8.3. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
Pkt. 8.4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.
Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter.
Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed.
Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avance tab og andet indirekte tab.
I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt at ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
Pkt. 8.5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.
Pkt. 8.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.lign., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført.
Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.
Tillægsbetingelser for reproarbejde:
Pkt. 8.7. Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar ved trykningens begyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer o.lign., kan leverandøren ikke gøres ansvarlig for deraf følgende tab, men er alene pligtig at levere nye, rettede trykforme.

 

§ 9 Underleverandører:

Pkt. 9.1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 

§10 Købeloven:

Pkt. 10.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

“Det med småt”

Hos Reprohuset har vi erfaret at man kommer længst med sund fornuft og empati for tid og tilfælde. Tal derfor altid med os om din opgave – sammen finder vi den bedste løsning for alle..!

Indkøbskurv
Scroll to Top